Τρίτη, 24 Μαΐου, 2022
No menu items!

Μετατέθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου οι προσφορές για το Θριάσιο ΙΙ

Μετατέθηκαν για τις 28 Φεβρουαρίου οι προσφορές για το Θριάσιο ΙΙ ή αλλιώς για τον Εμπορευματικό Σιδηροδρομικό Σταθμό και Σταθμό Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ) του Θριάσιου Πεδίου.

Ο διαγωνισμός αναφέρεται στο Θριάσιο ΙΙ και όχι στο Θριάσιο Ι, το οποίο έχει ανατεθεί στην κοινοπραξία ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ – Goldair.

To Θριάσιο ΙΙ αφορά ακίνητο έκτασης 1.450 στρεμμάτων περίπου, κυριότητας ΟΣΕ, στο οποίο έχουν κατασκευασθεί και υφίστανται σιδηροδρομικές υποδομές, οδοί πρόσβασης, σιδηροδρομικός σταθμός διαλογής, χώροι εναπόθεσης φορτίων, χώροι τελωνείου και γραφείων, καθώς και χώροι αποθήκευσης και άλλα κτήρια υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Η σύμβαση παραχώρησης για το Θριάσιο ΙΙ 

Η Σύμβαση Παραχώρησης που θα συναφθεί θα έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση του Τεχνικού Έργου (ολοκλήρωση μελετών, κατασκευή έργων και προμήθεια Εξοπλισμού) του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι Θριασίου Πεδίου καθώς και τη παροχή των Υπηρεσιών, τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση στου Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι Θριασίου Πεδίου κατά τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης, σύμφωνα και με τους όρους της Προσφοράς του Αναδόχου και της Σύμβασης Παραχώρησης.

Η διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης, περιλαμβανομένης και της περιόδου εκτέλεσης του Τεχνικού Έργου, ορίζεται σε τριάντα (30) έτη.

Όπως σημειώνεται στη διακήρυξη, ο «Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι.» είναι ο Εμπορευματικός Σιδηροδρομικός Σταθμός και Σταθμός Διαλογής Θριασίου Πεδίου, κυριότητας της Ο.Σ.Ε. Α.Ε., στον οποίον έχουν κατασκευαστεί και υφίστανται σιδηροδρομικές υποδομές, οδοί πρόσβασης, σιδηροδρομικός σταθμός διαλογής, χώροι εναπόθεσης φορτίων, χώροι τελωνείου και γραφείων και άλλα κτήρια υποστηρικτικών υπηρεσιών και είναι χωροθετημένος σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως του Θριασίου Πεδίου του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής. Επισημαίνεται, ότι εντός του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι., έχουν κατασκευαστεί και υφίστανται τα κτίρια Κ1, Κ2 και Κ3, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην Παραχώρηση.

Επί του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι έχουν μέχρι σήμερα κατασκευασθεί έργα και εκτελεσθεί εργασίες με στόχο τη δημιουργία του πρώτου ολοκληρωμένου συγκροτήματος εγκαταστάσεων εμπορευματικού σταθμού συνδυασμένων μεταφορών στην Ελλάδα και τη συγκέντρωση σε αυτό διάσπαρτων σιδηροδρομικών δραστηριοτήτων της Αττικής.

Οι σχετικές ενέργειες των αρμοδίων φορέων για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου εκκίνησαν ήδη κατά τη δεκαετία του 1970, ενώ κατά τη δεκαετία του 1980 εκπονήθηκε η πρώτη μελέτη γενικής διάταξης.

Οι μέχρι σήμερα εκτελεσθείσες εργασίες ανάπτυξης του ως άνω Συγκροτήματος υλοποιήθηκαν σε δύο φάσεις και συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) κατά τις περιόδους 1994-1999, 2000-2006 (α΄ φάση ανάπτυξης) και 2007- 2013 (β΄ φάση ανάπτυξης).

Οι εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί επιτρέπουν τη βασική λειτουργία του. Συγκεκριμένα, κατά την α΄ φάση ανάπτυξης πραγματοποιήθηκαν βασικές εργασίες σιδηροδρομικής και οδικής υποδομής, δικτύων και Η/Μ εξοπλισμού, ενώ κατά τη β΄ φάση ανάπτυξης πραγματοποιήθηκαν περαιτέρω εργασίες σιδηροδρομικής και οδικής υποδομής, δικτύων και Η/Μ εξοπλισμού, ενώ επιπλέον υλοποιήθηκαν και κτιριακά έργα σιδηροδρομικής υποδομής, εργασίες σηματοδότησης και ηλεκτροκίνησης.

Λεπτομερέστερη περιγραφή του ακινήτου του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι. Θριασίου Πεδίου, καθώς και των επ’ αυτού κατασκευασμένων έργων και εγκαταστάσεων περιλαμβάνεται στα μητρώα των ολοκληρωμένων εργολαβιών, στα οποία έχει πρόσβαση ο κάθε Διαγωνιζόμενος με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3.2 της παρούσας.

Για την ολοκλήρωση του συνόλου του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι. εκκρεμούν εργασίες κατασκευής κτιρίων και προμήθειας και εγκατάστασης ειδικού εξοπλισμού τις οποίες θα αναλάβει να εκτελέσει ο Παραχωρησιούχος στο πλαίσιο εκτέλεσης του Τεχνικού Έργου σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην παρούσα.

Στην πλήρη διαμόρφωσή του, στο πλαίσιο εκτέλεσης της υπό ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης, ο Χώρος Παραχώρησης αναμένεται να αποτελείται από τις ακόλουθες λειτουργικές ενότητες/περιοχές λειτουργίας:

  • Σιδηροδρομικό Σύστημα Χώρος Μεταφόρτωσης Συνδυασμένων Μεταφορών (ΧΜΣΜ)
  • Χώρος Εξυπηρέτησης Ε/Κ (ΧΕΕΚ)
  • Χώρος Μεταφόρτωσης Φορτίου Βαγονιών (ΧΜΦΒ)
  • Χώροι Μεταφόρτωσης Γενικού Φορτιού (ΧΜΓΦ)
  • Χώρος Μεταφόρτωσης Οχημάτων (ΧΜΟ)
  • Οδικό Σύστημα Κέντρο Διοίκησης και Ελέγχου (ΚΔΕ)
  • Χώρος Μεταφόρτωσης Υγρών Φορτίων (ΧΜΥΦ)

Βάσει των ανωτέρω υποδομών και της διεθνούς πρακτικής αντίστοιχων εμπορευματικών σταθμών, στον Χώρο Παραχώρησης αναμένεται να προσφέρονται υπηρεσίες σε συρμούς, σε βαγόνια και σε φορτία. Οι σχετικές υπηρεσίες σε συρμούς και βαγόνια αφορούν γενικά στη διευθέτηση και στάθμευση αυτών στο σταθμό και λοιπές υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής και πλύσης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες φορτίων (εμπορευματοκιβωτίων και λοιπού φορτίου) περιλαμβάνουν κυρίως τη μεταφόρτωση και αποθήκευση αυτών, καθώς και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε εμπορευματοκιβώτια (πλήρωσης-κένωσης, επισκευής, πλύσης κ.λπ.). Τέλος, στον Χώρο Παραχώρησης θα λειτουργεί τελωνείο για τα εισαγόμενα εμπορεύματα που δεν έχουν υποστεί εκτελωνισμό.

Εντός του Χώρου Παραχώρησης υπάρχει και λειτουργεί Σιδηροδρομική Υποδομή και θα παρέχονται υπηρεσίες σιδηροδρομικής εξυπηρέτησης λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της Σύμβασης Παραχώρησης.

Η Ο.Σ.Ε. Α.Ε. δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε καμία ιδιαίτερη μεταχείριση ως προς τον Παραχωρησιούχο εκ του λόγου αυτού, ούτε σε τυχόν σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που συνδέονται με τον Παραχωρησιούχο και τους μετόχους του.

Ο Παραχωρησιούχος δύναται, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΟΣΕ A.E., να αναπτύξει κάθε άλλη επιτρεπόμενη δραστηριότητα εντός του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου τον σχετικό κίνδυνο και ευθύνη χωρίς να απαιτείται καμία άλλη τροποποίηση ή παράταση της Σύμβασης Παραχώρησης.

Αναφορικά με το αντικείμενο Παραχώρησης της υπό ανάθεση Σύμβασης, ο Παραχωρησιούχος, στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης Παραχώρησης, θα αναλάβει, μεταξύ άλλων:

την εκτέλεση του Τεχνικού Έργου, δηλαδή την εκτέλεση εργασιών κατασκευής κτιρίων καθώς και την μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι. Θριασίου Πεδίου, που είναι αναγκαίος για την λειτουργία και εκμετάλλευση του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι. (Ελάχιστες Τεχνικές Απαιτήσεις), την παροχή των Υπηρεσιών οι οποίες αφορούν:

β1. Υπηρεσίες οργάνωσης Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι. και σχετικών πληροφοριακών συστημάτων

β2. Υπηρεσίες πύλης για τα εισερχόμενα/εξερχόμενα φορτηγά

β3. Υπηρεσίες διαχείρισης φορτίου στους ειδικούς χώρους του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι.

β4. Υπηρεσίες ασφάλειας και επιτήρησης του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι. και του Σ.Σ. Ασπροπύργου

β5. Υπηρεσίες συντήρησης των υποδομών του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι., πλην των στοιχείων που συνιστούν σιδηροδρομική υποδομή και των κτιρίων που λειτουργεί η Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

β6. Άλλες βοηθητικές υπηρεσίες

Επισημαίνεται ότι η Ο.Σ.Ε. Α.Ε. θα διατηρήσει τις κατά νόμο αρμοδιότητές της και θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της κυκλοφορίας συρμών, καθώς και για τη συντήρηση και εκμετάλλευση του σιδηροδρομικού συστήματος στον Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι. Θριασίου Πεδίου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Διαχειριστή Υποδομής και ως Φορέα Εκμετάλλευσης Εγκατάστασης για την Παροχή Υπηρεσιών και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Το Τεχνικό Έργο αφορά σε δύο βασικές κατηγορίες:

  1. Στην κατασκευή των υπόλοιπων κτιρίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι., ώστε να είναι δυνατή η παροχή του συνόλου των προβλεπόμενων Υπηρεσιών. Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται τα κτίρια που πρέπει να υλοποιηθούν από τον Παραχωρησιούχο, στο πλαίσιο της παραχώρησης.
  2. Στην προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού και συστημάτων, απαραίτητων για την παροχή των προβλεπόμενων Yπηρεσιών του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι.. Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου σχετικά με τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Το σύνολο των δαπανών για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από τη Σύμβαση Παραχώρησης βαρύνει αποκλειστικά τον Παραχωρησιούχο και θα καλυφθεί από ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια καθώς και τυχόν πόρους του Παραχωρησιούχου από την εκμετάλλευση του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι..

Ο Παραχωρησιούχος αναλαμβάνει πλήρως την υποχρέωση και τους κινδύνους χρηματοδότησης της Σύμβασης Παραχώρησης, ήτοι, την υποχρέωση εξασφάλισης, χωρίς οποιαδήποτε ευθύνη ή αναγωγή στην Ο.Σ.Ε. Α.Ε., των συνολικών απαιτούμενων κεφαλαίων και εγγυήσεων κατά την Περίοδο Λειτουργίας, τα οποία θα πρέπει να επαρκούν για την κάλυψη των συνολικών χρηματοδοτικών αναγκών της Σύμβασης Παραχώρησης, και λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα Ετήσια Έσοδα κατά την Περίοδο Λειτουργίας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται η εξυπηρέτηση της αντληθείσας χρηματοδότησης και η εξασφάλιση τυχόν απαιτούμενων επιπλέον κεφαλαίων (π.χ. κεφάλαιο κίνησης, χρηματοδότηση κόστους συντήρησης και αντικατάστασης κύκλου ζωής, δαπάνης λειτουργίας).

Τελευταία Νέα

COSCO – Δρομολόγηση τρένου Ελλάδας-Ρουμανίας για την αποσυμφόρηση της Constanța

Η COSCO Shipping Lines Romania εξετάζει το ενδεχόμενο να δρομολογήσει μια υπηρεσία τρένου μεταφοράς...

Κομισιόν: Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την προστασία των μεταφορών σε περιόδους κρίσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τις μεταφορές με σκοπό την ενίσχυση...

Αναγκαιότητα και ευκαιρία ανάπτυξης για την Πέλλα η λειτουργία προαστιακού σιδηροδρόμου

Η προοπτική λειτουργίας ενός σύγχρονου προαστιακού σιδηροδρόμου που θα συνδέει το Νομό Πέλλας με...

Παρόμοια Θέματα