Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024
No menu items!

Επανακαθορίζεται η διαδικασία κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων εντός σχεδίου πόλεως για την εκτέλεση σιδηροδρομικών έργων

Επανακαθορίζεται η διαδικασία κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων εντός σχεδίου πόλεως για λόγους εκτέλεσης σιδηροδρομικών έργων, μετά των συνοδών έργων τους.

Επιμέλεια: Β. Βεγιάζη

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης, με τίτλο «Διατάξεις για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, της ανάπτυξης και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, ρυθμίσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από καταστροφές και άλλες διατάξεις».

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του σχ.ν. «τα σιδηροδρομικά έργα αποτελούν έργα μεγάλης κλίμακας και μοχλό ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, προορίζονται δε για την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου, με τη χρήση αυτών ως μεταφορικών μέσων και ταυτόχρονα για τις εμπορευματικές μεταφορές.

Η χάραξη αυτών αναπτύσσεται γραμμικά και διέπεται από αυστηρές και περιοριστικές οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές προδιαγραφές, ενώ συγχρόνως προβλέπεται η κατασκευή σταθμών επιβίβασης εντός των αστικών περιοχών για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η σιδηροδρομική γραμμή να διέρχεται, πέραν των εκτός σχεδίου περιοχών, και μέσα από οικιστικές περιοχές με εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια. Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται τα ζητήματα που αφορούν στη ρυμοτομική απαλλοτρίωση, χωρίς να προαπαιτείται η τροποποίηση των πολεοδομικών σχεδίων, διαδικασία που είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα.

Συνεπώς, επιτυγχάνεται η ταχεία υλοποίηση των έργων και η αποτροπή απώλειας της εγκεκριμένης χρηματοδότησης, με άμεσο στόχο την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Ταυτόχρονα αντιμετωπίζονται και τα ζητήματα πολεοδομικού και χωρικού σχεδιασμού, λαμβανομένης υπόψη της απαλλοτρίωσης κατά τη διαδικασία τροποποίησης των πολεοδομικών σχεδίων».

Το περιεχόμενο του άρθρου 27

Πραγματοποίηση εργασιών πριν από τον προσδιορισμό αποζημίωσης – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 7Α ν. 2882/2001

Στην παρ. 9 του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (Α’ 17), περί κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, προστίθενται νέα εδάφια τρίτο, τέταρτο και πέμπτο, το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται, και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων εντός σχεδίου πόλεως, καθώς και η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε βάρος αυτών, με κοινή απόφαση των υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και Εσωτερικών για την εκτέλεση έργων αναβάθμισης και επέκτασης πολιτικών αεροδρομίων, που συνδέονται άμεσα με την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και του δημοσίου συμφέροντος.

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες του φορέα που ορίζεται στην πράξη απαλλοτρίωσης και θεωρείται κατεπείγουσα, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των παρ. 1 έως και 6.

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται και για την εκτέλεση σιδηροδρομικών έργων μετά των συνοδών έργων τους, στα οποία συμπεριλαμβάνονται, ιδίως οι οδοί προσπέλασης και οι κόμβοι σύνδεσης των περιοχών εγκατάστασης των έργων με το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, το παράλληλο και κάθετο οδικό δίκτυο, οι περιβάλλοντες χώροι των σιδηροδρομικών σταθμών και στάσεων και τα υδραυλικά έργα. Η απαλλοτρίωση αυτή κηρύσσεται, κατά περίπτωση, είτε υπέρ του Δημοσίου είτε υπέρ άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), και με δαπάνες του φορέα που ορίζεται στην πράξη απαλλοτρίωσης, θεωρείται δε κατεπείγουσα, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των παρ. 1 έως και 6.

Μετά την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προβαίνει στην έγκριση τροποποίησης του σχεδίου πόλεως, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κατόπιν υποβολής σχετικού φακέλου από τον Φορέα ή την Υπηρεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που ζητά την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, στην αρμόδια Διεύθυνση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο φάκελος αυτός περιλαμβάνει μελέτη τροποποίησης, η οποία λαμβάνει υπόψη το όριο της απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε κατ` εφαρμογή του παρόντος και σύμφωνα με τις ειδικές συνθήκες που διαμορφώνονται λόγω του έργου, στο οποίο αφορά η απαλλοτρίωση, συμπεριλαμβανομένων της σχετικής τεχνικής έκθεσης, των τοπογραφικών διαγραμμάτων, των απαιτούμενων εισηγήσεων, γνωμοδοτήσεων και αποδεικτικών επιδόσεων.».

Τελευταία Νέα

Λειτουργικά έσοδα άνω των 4 δισ. ευρώ (+25%) και EBITDA 392 εκατ. (+19%) για τον όμιλο FS στο Q1 του 2024

Άνοδο της τάξης του 25%, ξεπερνώντας τα 4 δισ. ευρώ, κατέγραψαν τα λειτουργικά έσοδα...

Επίσκεψη συνοδών αμαξοστοιχιών στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας.

Με σκοπό να μυήσουν τους μαθητές στην επαγγελματική ζωή, δυο συνοδοί των αμαξοστοιχιών της...

Υπερταμείο: «Ο νέος Δ.Σ. της ΓΑΙΑΟΣΕ, Π. Μπαλωμένος έρχεται να οδηγήσει το μετασχηματισμό της εταιρείας»

Ο Παναγιώτης Μπαλωμένος (φωτό), όπως ανακοίνωσε επίσημα σήμερα το Υπερταμείο, αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύνοντα Συμβούλου...

Παρόμοια Θέματα