Κυριακή, 28 Νοεμβρίου, 2021
No menu items!

«ΘΑΡΡΟΣ» 8 Μαΐου 1914: Εξέγερσις σιδηροδρομικών υπαλλήλων

Απειλείσαι απεργία


Πληροφορούμεθα, ότι οι υπάλληλοι και τεχνίται του σιδηροδρόμου διατελούσιν εν εξεγέρσει, διότι μανθάνουν, ότι αι Σιδηροδρομικαί Εταιρείαι συνασπισθείσαι καταβάλλουν ενεργείας, όπως ματαιώσουν την εφαρμογήν του νόμου περί 10ώρου της εργασίας και εγκρίσεως του κανονισμού των σιδηροδρομικών υπαλλήλων.

Ο εν λόγω προστατευτικός των σιδηροδρομικών υπαλλήλων και τεχνιτών νόμος έχει ψηφισθεί προ διετίας περίπου, δεν εφηρμόσθη όμως εν τω μεταξύ λόγω των εκτάκτων πολεμικών γεγονότων.

Χθες συνήλθον όλοι οι υπάλληλοι και τεχνίται και μετά μακράν σύσκεψιν απέστειλαν εκτενή τηλεγραφήματα εις τον πρόεδρον του συνδέσμου των, εφιστώντες την προσοχήν του επί των ενεργειών των εταιρειών.

Εν τέλει δε απεφάσισαν να κηρύξουν γενικήν απεργίαν εις περίπτωσιν καθ’ ην δεν εφαρμοσθή ο νόμος.

Η ΕΞΕΓΕΡΣΙΣ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ
-Τα διαβήματά των
«ΘΑΡΡΟΣ» 9 Μαΐου 1914
Καθώς και χθες εγράφομεν οι σιδηροδρομικοί υπάλληλοι και τεχνίται διατελούν εν μεγάλη εξεγέρσει πληροφορηθέντες ότι αι Σιδηροδρομικαί Εταιρείαι εργάζονται δια την ματαίωσιν της εφαρμογής του δεκαώρου της εργασίας.

Η προχθεσινή συνέλευσις των εν λόγω υπαλλήλων υπήρξεν θορυβωδεστάτη. Η ζωηρότεροι εξ αυτών προέτειναν την κήρυξιν αμέσως της απεργίας, ίνα μη δοθή ούτω καιρός εις τας εταιρείας και φέρουν εις πέρας τας καταστρεπτικάς δι’ αυτούς ενεργείας των. Οι υποστηρίζοντες την κήρυξιν αμέσου απεργίας προέτειναν ως επιχειρήματα το ότι εάν η απεργία κηρυχθή αργότερον, είναι πολύ πιθανόν να ευρεθούν ούτοι προ τετελεσμένου γεγονότος εκ των εν τω μεταξύ ενεργειών της εταιρείας, οπότε δύναται να θεωρηθή βέβαιον σχεδόν, ότι δεν θα φέρουν κανέν υπέρ αυτών αποτέλεσμα.

Εν τούτοις όμως επεκράτησαν οι σωφρωνέστεροι, οίτινες επρότειναν να αναμείνουν την εξέλιξιν των γεγονότων και τας ενεργείας του κέντρου του συνδέσμου των, εις τον πρόεδρον του οποίου απέστειλαν εκτενέστατα τηλεγραφήματα εφιστώντες την προσοχήν του κεντρικού εν Αθήναις συνδέσμου επί των ενεργειών της εταιρείας, τονίσαντες, ότι εν ενδεχομένη ανάγκη, τίθενται παρά το πλευρόν των συναδέλφων των.

Οι εν εξεγέρσει διατελούντες εκ των ενταύθα σιδηροδρομικών υπαλλήλων και τεχνικών είναι κυρίως οι μηχανοδηγοί, οι θερμασταί και οι σκευαγωγοί. Ο τεχνικός κλάδος των ενταύθα εργοστασίων των σιδηροδρόμων δεν μετέχει καθόλου των ενεργειών των άνω συναδέλφων των.

Κατά πάσαν πιθανότητα ευρισκόμεθα εις τας παραμονάς μεγάλης απεργίας των σιδηροδρομικών υπαλλήλων εννοούντων οπωσδήποτε να εφαρμοσθή ο από του 1912 ψηφισθείς νόμος περί 10ώρου της εργασίας. Την εφαρμογήν του νόμου οι υπάλληλοι δεν εζήτησαν μέχρι τούδε μολονότι έχουν παρέλθη δύο ολόκληρά έτη, διότι αναγνώριζαν το έκτακτον των μεσολαβησάντων πολεμικών γεγονότων και τας μεγάλας ανάγκας της πατρίδος.

Ήδη όμως οπότε όλοι αυτοί οι λόγοι εξέλιπον εννοούν οπωσδήποτε ο νόμος να εφαρμοσθή.

TA ZHTHMATA ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
«ΘΑΡΡΟΣ» 14 Ιουνίου 1914
Από πολλού χρόνου μεταξύ των σιδηροδρομικών υπαλλήλων και των Εταιρειών υπάρχουσι πλείστα ζητήματα άτινα αιτίαν και σκοπόν έχουσι την αξίωσιν των υπαλλήλων, όπως βελτιωθή η οικονομική αυτών θέσις και αφ’ ετέρου την άρνησιν της εταιρείας όπως θεραπεύση την αξίωσιν ταύτην των υπαλλήλων.

Εσχάτως αι υπάρχουσαι διαφοραί έλαβον επικίνδυνον οξύτητα, ήτις ως φυσικήν συνέπειαν φαίνεται ότι θα έχην την κήρυξιν γενικής απεργίας.

Πρo oλίγων ημερών η Εταιρεία των Σιδηροδρόμων Π.Α.Π. έθηκεν εις κυκλοφορίαν την είδησιν, ότι οι σιδηροδρομικοί υπάλληλοι θα στρατολογώνται εφεξής εν περιπτώσει επιστρατεύσεως, ο δε εν Αθήναις Σύνδεσμος των Σιδηροδρομικών Υπαλλήλων θέλων να διασαφηνίση το ζήτημα και ν’ αποδείξη ότι το μέτρον τούτο είναι άσχετον προς πάσαν επιρροήν της εταιρείας, εξέδωκε την κάτωθι εγκύκλιον:

«Η περί κατατάξεως των σιδηροδρομικών υπαλλήλων εις το τάγμα των σιδηροδρομικών τελευταία εγκύκλιος του Υπουργείου είναι μέτρον το οποίον θα εφαρμόζεται μόνον εν περιπτώσει επιστρατεύσεως της χώρας ως συμβαίνει και εις τους τηλεγραφικούς υπαλλήλους, δηλαδή οι σιδηροδρομικοί υπάλληλοι καλούμενοι ως έφεδροι δεν θα κατατάσσονται εις άλλο σώμα (πυροβολικόν, πεζικόν κ.τ.λ.), ειμή εις το ειδικόν τάγμα των σιδηροδρομικών, ίνα δύναται η κυβέρνησις να τους μεταχειρισθή δια την μεταφοράν στρατού.

Συνεπώς ουδόλως πρέπει να ανησυχήτε καθ’ όλον το μέτρον τούτο δεν σχετίζεται με τα εκκρεμή ζητήματα του Συνδέσμου.

Εκ του Γραφείου».

Αφ’ ετέρου οι σιδηροδρομικοί υπάλληλοι ελθόντες εις τα γραφεία μας παρεκάλεσαν να τονίσωμεν, ότι είναι πρόθυμοι να υπηρετήσωσι την πατρίδα αμισθί εις πάσαν στιγμήν, ουδέποτε όμως θ’ ανεχθώσι την παρούσαν κατάστασιν αλλά θα ζητήσωσι δι’ όλων των μέσων βελτίωσιν της θέσεώς των.

Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
-Τι ζητούν οι απεργοί
-Είναι τελείως άκαμπτοι
«ΘΑΡΡΟΣ» 24 Ιουνίου 1914
Η απεργία των σιδηροδρομικών υπαλλήλων, η οποία έσχε τόσην επίδρασιν εις την κίνησιν της πόλεώς μας, έγινεν εν από τα σπουδαιότερα ζητήματα της ημέρας. Οι πολυπληθείς συμπολίται που μετέβησαν προχθές εις τον σιδηροδρομικόν σταθμόν δια την Τρίπολην ή δια τας Αθήνας ή δι’ όπου αλλαχού, επληροφορούντο μετ’ εκπλήξεως το εξαιρετικόν γεγονός, ότι η λειτουργία του δρομολογίου εσταμάτησε και ότι τούτο οφείλεται εις τους υπαλλήλους οι οποίοι απήργησαν ομοφώνως από της ημέρας ταύτης.

Την είδησιν άλλωστε την οποίαν συγχρόνως ανεγράφομεν και ημείς, επεβεβαίουν αυτοί ούτοι οι σιδηροδρομικοί υπάλληλοι της περιφερείας, πενήντα ή εξήντα, οι οποίοι είχον καταλάβει εν σώματι τα καφφενεία του σταθμού. Βραδύτερον όλοι επίσης οι απεργοί διήλθον το απόγευμα τας οδούς της πόλεως εν σώματι και μετέβησαν εις την συγκέντρωσιν της παραλίας.

Οι απεργοί ήσαν ευθυμότατοι και εφαίνοντο αποφασισμένοι να κρατήσουν τας αποφάσεις των.

Ποίον το ιστορικόν της απεργίας
Οι σιδηροδρομικοί υπάλληλοι ζητούν αύξησιν του μισθού των (5-6%), η οποία, καθώς τουλάχιστον ισχυρίζονται, είναι επιβεβλημένη όχι μόνον ένεκα των συνθηκών υπό τας οποίας εργάζονται εξαιρετικώς κοπιωδώς – αναλόγως δε προς την εργασίαν ταύτην ο μισθός των ο και άλλως μικρός είναι ανεπαρκής. Αλλά και διότι ακόμη κατόπιν της επιβολής του δεκαώρου της εργασίας, αι απολαυαί των – αι οποίαι κατά σημαντικόν μέρος προέρχονται εκ των χιλιομέτρων διανύσεων (δια τας οποίας πληρώνονται ασχέτως προς τον άλλον μισθόν) – ηλαττώθησαν κατά φυσικόν λόγον, αφού δεν δύνανται, χωρίς να παραβιάσωσι τον νόμον τούτον, να εκτείνωσι την εργασία των πέραν της κανονικής και συνεπώς να λάβουν απολαυάς άλλας εκτός του μισθού, αίτινες πρότερον ήσαν σπουδαιοτάτη ανακούφισις δια τους υπαλλήλους.

Ήδη εργαζόμενοι κοπιωδώς και μη ικανοποιούμενοι επαρκώς ζητούν αποκλειστικώς αύξησιν του κανονικού μισθού των, όστις αποτελεί τώρα όλον σχεδόν το εκ της εν τη εταιρεία εργασίας των εισόδημα, κατόπιν της εφαρμογής του νόμου περί δεκαώρου. Τα λεγόμενα ότι οι απεργοί ζητούν επιπροσθέτως επίσημον έγκρισιν του συνδέσμου των είναι ευλόγως ανακριβή, εφ’ όσον η έγκρισις αύτη έχει γείνει προ πολλού. Οι σιδηροδρομικοί υπάλληλοι απήργησαν δια τους λόγους τους οποίους αναφέραμεν και ζητούν αποκλειστικώς μίαν λογικήν αύξησιν των μισθού των.

Το αυτό περίπου αίτημα είχον υποβάλει εις την Εταιρείαν κατά τας αρχάς του Σεπτεμβρίου του 1912, αλλά μεσολαβήσαντος τότε του πολέμου κατά της Τουρκίας, δεν έκριναν καλόν να επιμείνουν και σεβασθέντες τας εθνικάς περιστάσεις υπερχώρησαν χωρίς να φθάσουν τότε μέχρι απεργίας.

Ήδη όμως οπότε η ανάγκη της αυξήσεως του μισθού των κατέστη περισσότερον επιτακτική, δι’ ον λόγον γράφομεν ανωτέρω οι σιδηροδρομικοί υπάλληλοι ευρέθησαν άπαντες σύμφωνοι να απεργήσουν και το έπραξαν.

-Ουδέποτε θα υποκύψουν
-Τι λέγουν οι απεργοί
Και τοιουτοτρόπως μεν είχον τα πράγματα μέχρι της χθεσινής ημέρας. Αλλ’ ήλθον αλλεπάλληλοι ειδήσεις, ότι μέγα μέρος των απεργών εκ των άλλων Εταιρειών επανέλαβον τας εργασίας των, η δε κυβέρνησις έλαβε την απόφασιν να καλέση του απεργούς εις το ιδιαίτερον τάγμα των τηλεγραφικών, ταχυδρομικών και σιδηροδρομικών υπαλλήλων το οποίον συνεκροτήθη ως γνωστόν.

Απηυθύνθημεν όθεν προς έναν εκ των απεργών ερωτώντες μετά φυσικής περιεργείας.

-Τα αιτήματά μας είναι δικαιώματα, μας απήντησε, διερμηνεύων τα αισθήματα όλων των παρευρισκομένων απεργών. Εργαζόμεθα εις επάγγελμα του οποίου όσοι εγνώρισαν τας ευθύνας, τας συνθήκας, τους κόπους γνωρίζουν πόσον έχομεν δίκαιον. Εργαζόμεθα υπερανθρώπως, με κίνδυνον να οδηγηθώμεν εις την αστυνομίαν αν κόψωμεν κανένα μεθυσμένον ή αν δεν συγκεντρώσωμεν κάποτε – κάποτε προσοχήν και προορατικότητα υπεράνθρωπον, διότι άλλως είναι αδύνατον πολλάκις να αποφύγωμεν δυστυχήματα.

Αμειβόμεθα κακώς, δι’ αυτό απεργούμεν και ελπίζομεν ότι η κοινωνία με όλην την διατάραξιν της οποίας ακουσίως γινόμεθα πρόξενοι θα μας δικαιώση. Διότι άλλωστε η Εταιρεία του Πελοποννησιακού είναι, με όλα αυτά που λέγουν, πολύ πλουσία και εργάζεται θαυμάσια αφού εφέτος είχεν ακριβώς 1.800.000 δραχμάς καθαρά κέρδη.

-Ναι, αλλ’ έπειτα από τας ειδήσεις που βεβαίως εμάθατε, φρονείτε ότι θα δυνηθήτε να μην υποκύψετε;

-Το μέτρον που πρόκειται να λάβη η κυβέρνησις το είχομεν προ πολλού υπόψη μας. Όσον δια το ότι οι συνάδελφοί μας του Λαρισσαϊκού επανέλαβον τας εργασίας των, πράγμα δια το οποίον επί του παρόντος δεν ημπορούμεν να είμεθα εισέτι βέβαιοι, φαίνεται ότι ανεγνωρίσθησαν τα αιτήματά των. Και ημείς θα εξακολουθήσωμεν απεργούντες μέχρις ότου μας κάμουν το ίδιον, καθώς ελπίζομεν.

-Και έχετε τα υλικά μέσα δια να επιμείνετε; ηρωτήσαμεν δια τελευταίαν φοράν.

-Ο σύνδεσμός μας έχει περουσίαν 60.000 περίπου δραχμών, θα μας συντρέξουν δε ακόμη και άλλα σωματεία, πιστεύω. Δυνάμεθα τοιουτοτρόπως να διατηρήσωμεν ουχί πλουσίως βέβαια 10-15 ημέρας ημάς και τας οικογενείας μας – είμεθα δε εν συνόλω 3.000 – έπειτα δε επειδή η απεργία εμελετάτο από πολλού κάθε απεργός έχει λάβη τα μέτρα του. Ώστε ημπορεί η απεργία να διαρκέση τουλάχιστον ένα μήνα ανέτως. Ενώ η Εταιρεία θα υφίσταται προφανώς τεραστίας ζημίας και φρονούμεν, ότι αυτή θα υποκύψη πρώτη εκτός εάν η κυβέρνησις προβή εις μέτρα τα οποία δεν έχομεν υπ’ όψει μας. Εδώ έκλεισεν η συνομιλία μας με τον απεργόν. Υπό το αυτό πνεύμα μας ωμίλησαν και όλοι οι άλλοι απεργοί οι οποίοι προσέθεσαν ότι η Επιτροπή των έχει εξουσιοδοτηθή να μη δεχθή καμίαν υποχώρησν.

-Τα επακόλουθα της απεργίας
-Το ταχυδρομείον
Κατόπιν της διακοπής του δρομολογίου του σιδηροδρόμου όσοι επρόκειτο να ταξειδεύσουν με τον σιδηρόδρομον κατέφευγον χθες εν ανάγκη εις τον «Δελφίνα» του Γιαννουλάτου, παρετηρήθη δε μέγας συνωστισμός. Επίσης δια τον αυτόν λόγον ούτε εφημερίδες ούτε ταχυδρομείον ήλθον κανονικώς την Κυριακήν και χθες, αναμένεται δε το προχθεσινόν με την Πανελλήτιον.

Το ταχυδρομείον της πόλεώς μας παρέλαβεν ο «Δελφίν», το δε δια τας Πάτρας θα αναλάβουν πιθανώς τα ατμόπλοια της «Ερμουπόλεως».

Τελευταία Νέα

Παρόμοια Θέματα